Nya krav på mineraloljor

Nya krav på mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla
rörliga delar i en förbränningsmotor börjar gälla den 20 februari 2021.

Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts för att
smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor (nedan kallat gamla använda
mineraloljor) omfattas nu av vissa särskilda krav för carcinogena, mutagena och
reproduktionsstörande ämnen. Kraven gäller mineraloljor som
• är använda (enbart använda mineraloljor inte nya), och
• har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor.

Vid användning av dessa mineraloljor så bildas det ämnen som är carcinogena. Får
man dessa mineraloljor på huden finns det risk att få cancer.

De särskilda kraven innebär att arbetsgivaren
• får utökade krav när det gäller vad som ska finnas med i den dokumentera
riskbedömningen,
• alltid ska ta fram skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner och
• ska föra register över de arbetstagare som utsatts för en exponering som kan
innebära risk för ohälsa.

Registerkravet blir främst aktuellt om det sker en olycka. Arbetsgivaren bör föra
register på arbetstagare som har fått större mängder gammal använd mineralolja på
huden. Det behövs inget register vid normal hantering som sker med användning av
skyddshandskar. Dessa skyddshandskar ska bytas vid övergång till annat arbete.
Register behöver normalt inte heller föras om små mängder vid enstaka tillfällen har
kommit på arbetstagarnas hud