När individen mår bra

Siljagruppen Arbetshälsan stöttar företag och individer i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner sedan starten 1994.

Vi hjälper drygt 250 företag och organisationer med sammanlagt ca 9 000 anställda att påverka sin arbetsmiljö positivt. Våra tjänsteområden är förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete, sjukvårdande behandlingar och rehabilitering. Vår mottagning finns på Vasagatan 31A i Mora, men vi verkar även ute hos våra kunder. Vi garanterar företagshälsovård även i glesbygden inom våra kommuner Mora, Orsa och Älvdalen.

Siljagruppen Arbetshälsan erbjuder en kundstyrd verksamhet med målsättningen att:

Tillhandahålla en attraktiv arbetsplats 
Hushålla med sin personal 
Leva upp till lagar och regler inom rehabilitering- och arbetsmiljöområdet

När samarbetet fungerar bra

Siljagruppen Arbetshälsan har samtliga i företagshälsovård ingående kompetenser. Vår personal kompetensutvecklas ständigt genom olika former av utbildningar och genom den information som kommer via forskningsrapporter, facktidningar, seminarier och genom det samarbete som har etablerats via Dalahälsor I Samverkan.

Siljagruppen Arbetshälsan ingår som en av sex företagshälsovårdsenheter i DIS, en länstäckande organisation med drygt 40 000 anslutna kunder och mer än 100 anställda och konsulter. De flesta anställda har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete och huvuddelen av personalen har genomgått Arbetar-skyddsstyrelsens (nuvarande Arbetsmiljöverket) arbetsmiljöutbildning. Dalahälsor I Samverkan satsar på kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling bland annat genom ett nära samarbete med högskolan i Falun-Borlänge.

Blir kvalitén och produktionen bra

Siljagruppen Arbetshälsan erbjuder en kundstyrd verksamhet, som grundar sig på kundens behov av stöd i arbetet med att uppnå fastställda arbetsmiljö verksam-hets- och personalpolitiska mål. Detta utesluter inte att vi tar initiativ till att lämna förslag till förbättringar, när så anses behövligt. Siljagruppen Arbets-hälsan ska vidare aktivt verka för ökad hälsa hos våra uppdragsgivare och brukare. Genom beaktande av den fysiska, psykiska och sociala miljön ska vi alltid eftersträva att hitta möjligheter till positiva lösningsförslag genom att förena uppdragsgivarens och brukarens olika perspektiv. Vår strävan är att erhålla goda relationer i alla riktningar och att ständigt utveckla vår verksamhet. Uppföljning av mål och affärsidé sker fortlöpande i kontakter med våra kunder. 
Siljagruppen Arbetshälsan agerar i enlighet med gällande etiska riktlinjer som fastslagits av företagshälsovårds-branschen genom FSF (Föreningen Svensk Företagshälsovård).