Som arbetsgivare är Du välkommen att kontakta Siljagruppen Arbetshälsan om du har frågor gällande covid-19 i förhållande till din specifika verksamhet.

 

Covid-19 (corona virus disease) har nu nått alla kontinenter.

Covid-19 ger i huvudsak besvär i form av torrhosta, feber och andningsbesvär, men även värk i kroppen, halsont och illamående kan förekomma. Symtomen varierar från inga till milda, där det senare påminner om en vanlig förkylning men covid-19 kan ge svåra luftvägsbesvär som lunginflammation. Äldre personer eller personer med underliggande sjukdomar riskerar en svårare sjukdomsbild, vilket även är fallet vid influensa.

Tiden från det att man smittas till dess att besvären uppträder varierar från 2-5-14 dagar. Enligt WHO är 5-7 dagar vanligast förekommande och enligt nya rapporter kan viruset smitta även 24-48 timmar innan man insjuknar. Viruset smittar framförallt när någon hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då nå personer i närheten. Man kan få viruset på händer och därför skall man undvika att röra vid ansiktet. Smittämnen kan då nå näsa, mun och ögon. Kontaktsmitta förekommer också. Virus kan överleva upp till 5 dagar på torra ytor som t.ex. dörrvreden.

Dödligheten för covid-19 uppskattas idag till 3,4% i världen, men kan vara lägre eftersom smittade utan eller med lindriga symtom inte söker sjukvården. Denna information grundas enligt WHO på en rapport från Kina. I åldersgruppen 50-59 år, gällande i övrigt friska personer, var dödligheten 1,3% och blir allt lägre vid lägre åldrar, men i åldersgruppen 70 år och uppåt sker en markant ökning. Därför är det viktigt att vi skyddar våra äldre och sårbara i samhället.

Informationen och kunskapen kring covid-19 uppdateras ständigt.

 

Detta bör man tänka på för att minska smittorisken:
  • tvätta händerna ofta. Alltid när du kommer till arbetet, hem, när du varit ute, innan matlagning och efter toalettbesök. Tvål och vatten är mest effektivt eftersom virushöljets fettlager då lätt förstörs. Tvätta händerna minst 20 sekunder. Handsprit bör ha en styrka på minst 60% för att avdöda virus.

  • nys och hosta i armvecket.

  • håll avstånd till den som hostar och nyser. Håll även avstånd till andra personer när du rör dig ute.

  • stanna hemma om du är sjuk så länge du har symtom och ytterligare 1 vecka enligt information på 1177:s hemsida.

  • undvik folksamlingar särskilt om du har en underliggande sjukdom som t.ex. lungsjukdom (t.ex. astma, KOL), hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller cancer.

  • undvik onödiga resor i synnerhet till utlandet. Använd i stället digitala plattformar vid kundmöten.

 

Vid allmänna frågor gällande coronavirus kan man ringa 11313 och vid sjukdomsbesvär ringer man 1177. Det är bra att följa uppdatering gällande Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.